Juniorky

  • Wed, 11 Nov 2020 23:59
  • Nela Melicharová
  • -
  • Wed, 11 Nov 2020 23:59
  • Nicol Melicharová
  • -

Finále

  • FINAL
  • Nela Melicharová (38,05) 1
  • Nicol Melicharová (40,27) 3